Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Ubytovací řád:
1. Každá ubytovaná osoba je povinna zapsat se na recepci hotelu a prokázat věrohodně svoji
totožnost minimálně v rozsahu údajů: jméno a příjmení, adresa, bydliště, datum narození,
národnost, číslo průkazu totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas a podpis. Klient
potřebující pro vstup do ČR vízum je povinen se prokázat platným vízem. Hotel v případě
neposkytnutí nutných osobních údajů, ke kterým je vázán platnými předpisy, může ubytování
hosta odmítnout a to bez ohledu na platnost rezervační smlouvy a stornopoplatků.
2. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen zaplatit cenu v souladu s jeho
rezervací nejpozději v den odjezdu. Klienti přijíždějící přes cestovní kancelář jsou povinni při
příjezdu předložit platný voucher, který obdrželi u CK.

3. Za ubytování a poskytnuté služby host platí v den příjezdu hotově nebo kreditní kartou. Při
příjezdu je provedena předautorizace kreditní (bankovní) karty hosta. Předautorizace slouží
pouze jako garance úhrady pro čerpání dalších možných hotelových služeb. Při uhrazení všech
čerpaných extra služeb bude nejpozději v den odjezdu tato předautorizace zrušena. Platba na
fakturu je možná, pouze je-li předem zaslána objednávka a zaplacena záloha.

4. Ubytování se neposkytuje osobám s přenosným onemocněním nebo podezřelým z něj, dále
osobám pod vlivem drog a alkoholu.

5. Ubytovaný je povinen dodržovat obecně platné právní normy a jednat v souladu s dobrými
mravy.

6. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, ubytování se poskytuje od 15:00 v den příjezdu do
12:00 v den odjezdu.

7. Servis a služby recepce jsou k dispozici nepřetržitě po dobu 24 hodin na telefonní hotelové
lince č. 100.

8. Vchod i odchod z hotelu je hotelovým klientům umožněn nepřetržitě.

9. V době od 22.00 do 6.00 musí být v hotelu a jeho okolí dodržován noční klid. V tuto noční
dobu je také zakázáno hostům brát si na pokoj jakekoliv osoby, které nejsou na recepci
zaregistrovány jako hoteloví hosté.

10. Je zakázáno rozdělávání ohně a manipulaci s otevřeným ohněm ve všech prostorách
hotelu a každý host je povinen dodržovat všechny bezpečností a protipožární předpisy.

11. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělé
osoby v pokoji a ostatních prostorách hotelu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve
všech prostorách hotelu i v jeho venkovní části.

12. Psi mohou mít povolen vstup do hotelu po předchozí domluvě s recepcí či rezervačním
oddělením. Pobyt psů na pokoji je zpoplatněn dle platného ceníku.

13. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebiče, např. varné konvice. Výjimkou jsou holící
strojky, kulmy a nabíjecí zařízení. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za
jakékoliv škody způsobené jejich provozem.

14. Ve všech prostorách hotelu platí přísný zákaz kouření. Za porušení tohoto zákazu bude
účtováno 500,- Eur za účelem speciálního úklidu a vyčištění pokoje.

15. Veškeré cennosti, jako např. šperky, hodinky, peníze a jiné, musí být uloženy v pokojovém
sejfu. Za případnou ztrátu cenností uložených mimo pokojový sejf nenese hotel odpovědnost.
Cennosti včetně finanční hotovosti uložené v trezoru jsou kryty pojistkou pouze do výše 50 000
Kč.

16. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host v plném rozsahu.

17. V odůvodněných případech, po projednání s hostem, může hotel nabídnout hostu jiné
ubytování, než bylo původně sjednáno. Hotel v tomto případě vždy přihlíží k tomu, aby se nová
nabídka podstatně nelišila od potvrzené objednávky.

18. Každý ubytovaný host je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej závažným
způsobem poruší, má provozovatel hotelu právo smluvní poměr s ním ukončit bez náhrady.

19. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá kdykoliv recepce a
management hotelu.

 

Reklamační řád:
1. Tento reklamační řád nastavuje proces uplatňování nároků na kompenzace v případě vad na
službách a produktech poskytnutých ubytovacím zařízením Superior Spa Hotel Olympia
Karlovy Vary (dále jen Hotel) spravovaným společností FADN, s.r.o. se sídlem: U dubu 691/48,
Braník, 147 00 Praha 4.

2. Zjistí-li zákazník vadu na poskytovaných produktech nebo službách, vzniká mu právo
reklamovat danou věc/službu.

3. Reklamaci je potřeba uplatnit hned bez zbytečných odkladů, aby nevyvstal problém s
dokazováním a průkazností vad.

4. Reklamaci podává zákazník písemně anebo ústně na recepci. Při ústním předání je s
pověřeným pracovníkem Hotelu vypsán reklamační formulář. Pověřeným pracovníkem se
rozumí manažer hotelu, který koná ten den službu a nebo, pouze v nepřítomnosti manažera,
pracovník recepce. Reklamační formulář je sepsán ve dvou vyhotoveních. Jedno pro Hotel a
druhé pro zákazníka.

5. Na základě reklamačního formuláře bude nejlépe hned anebo do 3 dnů rozhodnuto o vyřízení
žádosti o reklamaci. Nejdelší možná doba na vyřízení reklamace je 30 dnů.

6. V případě uznání oprávněné reklamace poskytne Hotel bezplatné odstranění vady, doplnění
služby anebo náhradní službu tak, aby bylo vše v souladu s objednávkou. Není-li toto možné,
aplikuje se adekvátní kompenzace za vady/služby, které zákazník nemohl využít.

7. Informace o kompenzaci je doplněna do reklamačního formuláře sepsaného pověřeným
pracovníkem Hotelu.

8.  Informace a postup při podání stížnosti ve zdravotnickém zařízení

Klient využívající služeb zdravotnického zařízení má   možnost podat stížnost na poskytování zdravotních služeb dle §  93 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost

  1. a) pacient,
  2. b) zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,
  3. c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo
  4. d) osoba zmocněná pacientem.

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

9. Základní postup při stížnosti klienta

  1. Klient může podat stížnost zdravotní sestře nebo magerovi hotelu
  2. O všech stížnostech musí zdravotní sestra či manager hotelu  učinit záznam podepsaný klientem, následně zaeviduje do evidence stížností
  3. Je-li to v jeho kompetenci a možnostech, vyřídí zdravotní sestra či manager hotelu klientovu stížnost k jeho bezvýhradné spokojenosti a zapíše výsledek do evidované stížnosti

 

  • Není-li v silách, možnostech či kompetenci zdravotní sestry či managera hotelu vyřešit stížnost ke spokojenosti hosta, neprodleně postupuje řediteli hotelu a ten dle §  93 , odst  3b) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a jejich poskytování  je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

 

  1. O veškerých skutečnostech vyplývajících z průběhu  a závěru řešení stížnosti klienta je povinnost učinit zápis v již zaevidované stížnosti.
  2. V ostatním se řídí  § 93 zákona č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a jejich poskytování ( zákon o zdravotních službách)

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

 

Ochrana spotřebitele:
Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení
§ 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský
zákoník“).
Superior Spa Hotel Olympia Karlovy Vary, jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům
následující informace:
a) Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: FADN, s.r.o., IČO: 25248677, se sídlem: U dubu
691/48, Braník, 147 00 Praha 4, DIČ CZ25248677, společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 190735, adresa pro doručování
elektronické pošty: info@olympiahotel.cz, telefonní číslo: +420 353 599 111;

b) hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb;

c) označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s
ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování;

d) cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je _______V takto stanovené
ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky;

e) způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve
smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo
a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně;

f) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku
určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od
základní sazby;

g) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů
včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu: ubytovaný host má právo podat návrh na
mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou
spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění
pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce
je www.coi.cz.

h) v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako
spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel
poskytuje plnění v určeném termínu.

i) označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se
bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování:
Česká republika;

j) údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o
ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český
Jazyk;

 

Ostatní:
Hotelový objekt je nepřetržitě střežen kamerovým systémem. Provozování kamerového
systému bylo schváleno a je nahlášeno na Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze.
Pultové ceny pokojů a ceny jednotlivých služeb jsou k dispozici v recepci anebo na
internetových stránkách hotelu www.olympiahotel.cz
Právní vztahy výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí
platnými právními předpisy České republiky.
Poslední úprava: 01.02.2018
Vladimíra Andrlová
Hotel Director
Superior Spa Hotel Olympia Karlovy Vary